Půjčky DINERO - Peníze jednoduše

Finance - slovník pojmů

A-D  •  E-K  •  L-O  •  P-S  •  T-Z


U

úrok

Odměna za půjčené finanční prostředky.


úrok z prodlení

Je důsledkem prodlení dlužníka (Klienta) s plněním peněžitého závazku, má pouze donucovací funkci, nutí dlužníka (Klienta) k včasné úhradě, nezajistí však už nedobrovolné uhrazení pohledávky dlužníkem (Klientem).


úroková míra

Úroková míra, tj. sazba úroků je číslo udávající, kolik procent kapitálu činí úrok za určitou dobu. Pro smluvené úroky není předepsána určená míra, nesmí však odporovat dobrým mravům nebo být lichvou.


úroková sazba

Částka, kterou je dlužník (Klient) povinen platit věřiteli z jeho pohledávky, stanovená určitým procentem z dlužné částky za určité období. Úrok vyjádřený relativně z hodnoty kapitálu.


úrokové období

Období, na které je stanovena konkrétní úroková sazba.


úroková splátka

Splátka, kdy dlužník hradí pouze úroky z úvěru za dohodnuté období.


úředně ověřený podpis

Forma ověření podpisu, kdy ověřující orgán stvrzuje, že podepisující podepsal listinu před ním.


úvěrovaná nemovitost

Nemovitost, na jejíž pořízení či technické zhodnocení (rekonstrukce, modernizace apod.) byl poskytnut úvěr.


úvěrový limit, rámec

Maximální výše pohledávky za jedním klientem. Úvěrový limit je zpravidla stanoven smluvně. Úvěrový limit není zajišťovací prostředek v pravém smyslu, účelem je předejít tomu, aby případné pohledávky nenarostly do nepřiměřené výše.


uznání podpisu za vlastní

Forma ověření podpisu, kdy podepisující prohlašuje, že se jedná o jeho podpis.


V

věřitel

Ten, kdo půjčuje (Klientovi).


vinkulace

Vázanost, zablokování vkladu (většinou ve prospěch někoho, např. věřitele).


všeobecné obchodní podmínky (VOP)

Obchodní podmínky vztahu smluvních stran, které nejsou uvedeny ve smlouvě, ale doplňují ji a jsou všeobecnější povahy.


Z

žadatel o úvěr

Osoba zletilá, oprávněná k právním úkonům a s trvalým pobytem na území ČR. Žadatel může být jediná osoba, či může o úvěr žádat více osob – žadatelů. Žadatelem je i právnická osoba.


zajištění úvěru

Způsob poskytnutí záruky dlužníkem věřiteli, že zaplatí. Právní řád zná více způsobů zajištění, přičemž v hypotečním úvěrování je nejvýznamnějším způsobem zajištění zástavní právo k nemovitostem. Dalšími způsoby mohou být např. směnka nebo ručení.


zástava

Majetek sloužící jako záruka pro případ nesplacení dluhu.


zástavce

Ten, kdo zastaví svůj majetek jako záruku pro případ nesplacení dluhu (majitel zástavy).


zástavní právo

Právní nástroj sloužící k zajištění pohledávky (např. hypotečního úvěru) a jejího příslušenství (tj. úroků, poplatků atd.) do doby jejího splacení. Při zajišťování hypotečního úvěru vzniká zástavní právo na základě sepsání zástavní smlouvy mezi zástavním věřitelem (finanční institucí) a zástavním dlužníkem (Klientem) vkladem do katastru nemovitostí.


zástavní věřitel

Věřitel, který přijal zástavu od zástavce na zajištění dluhu.


A-D  •  E-K  •  L-O  •  P-S  •  T-Z


zpět na úvodní stránku

Info - kancelář
Řekli Vám už někde na Vaši
žádost o půjčku "ne"?!

Nenechte se odradit
a zavolejte nám!

Zkusíme pro Vás najít
nejlepší možné řešení!


ZAVOLEJTE NÁM
Tel.: 739 443 544

kontaktujte nás...

Pro kontakt také můžete
využít naši e-mailovou
adresu:


finance@dinero.cz


navštivte nás...
PŘIJĎTE
ZA NÁMI
DO KANCELÁŘE

Adresa:

Palackého třída 159
612 00 Brno-Medlánky

Pracovní doba:

Pondělí – Pátek
9:00 – 12:00 / 14:00 – 18:00

Podrobné kontaktní
informace zde.


WiFi

Půjčky DINERO • Infolinka - Tel.: 739 443 544 • www.pujcky-dinero.cz • E-mail: finance@dinero.cz